மூன்று கால் முயல்தாவிக்குதித்து ஓடியபடி
காலத்தை கால்களால்
முன்நகர்த்திக்கொண்டிருந்த முயலொன்றை
எத்தனை முறை பார்த்தாலும்
மூன்றே கால்கள்
நான்காம் காலின் மீதான நம்பிக்கைகள்
முகத்தில் அறைய
தேடிக்கொண்டேயிருந்தேன் நான்காவதை
தேடுதலின் நீளம் காலத்தின்
கால்களாய் நகர்ந்து கொண்டேயிருக்கிறது
தூரத்தில் புள்ளியாய்
எண்ணிக்கையை புறக்கணித்தவன்

3 comments:

உமையணன் said...

aacharyak kuRi....!

மோகன்தாஸ் said...

ஏன்?

enbee said...

தூரத்தில் புள்ளியாய்
எண்ணிக்கையை புறக்கணித்தவன்

Kelapputhu.