பதிவுலக அரசியல் - வெளிப்படையான அலசல்

இப்படி ஒரு பதிவை எழுதிவிட வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு ஒரு வருடமாகவே உண்டு. நானும் எனக்கு அரசியல் சம்மந்தம் இல்லை என்று எத்தனை முறை சொன்னாலும் கேட்காமல் இணைய அரசியலில் என்னையும் எப்பொழுது சம்மந்தப்படுத்தும் ஒரு குரூப் உண்டு. இப்பொழுது எனக்குத் தெரிந்த இணைய அரசியலைப் பற்றி எழுதுகிறேன்.

இதுதான் அந்தப் பதுவு கொஞ்சம் வித்தியாசமாகயிருக்கிறதா - பின்ன தமிழ்ல எழுதிப்போட்டா ஆட்டோ அனுப்பிட மாட்டாங்க, அதுமட்டுமில்லாம எனக்குத் தெரியும் தெரிந்த அரசியல் அவ்வளவு ஈசியா உங்களுக்கு சொல்லிடுவேனா. Encrypt பண்ணியிருக்கேன்.


இதை Decrypt செய்து படிச்சிக்கலாம். தமிழ் பதிவுலகில் முதன் முதல் Encrypted பதிவு போட்ட பெருமையும் இப்ப என்னையே சேரும் ;).

077EovggtNUg0vK+uPUgv8HszCCx9MDK7CC4oqi87LiiyNA7ILH9ySCryKLTuPLQvP0guKKovOy4
osjQILH9uKLIIMWihML1ILH9qMn0IKbAodryvsWowyDNxaHDuqLCwaHJ0C4g/sOhINPVuMmi/SD+
8770INLyvrj1INy8IKv0wMryvqH9LiC/of0g/qi9wiCvxLii+CDAw8XEobggv7zBobzyIKa+obzt
zMW+/Mwg0/2nwCD+8770INLyvrjyqL70IMD8yKLCIKbAwsPHxaLEockgq8ii07j1ILiiqLzyvqLV
877QLiCr0CC01SDNxaHDuqLCwaHJ7CC4qL4gsf3AvqH4IKuoviDT/afJIKa6ofjEosWizriip8j9
Lg0KDQqxyezMIKa4oe+69SDgw/LQIKa6ofO+waH2ILTVIL6h8r6hLCC4oajD7LihqMTuIKe69/O+
xfcgq8XDorz1IP79ydP1IP7V7Mz1INLyvrj1IMDK7Mz1IKz3xfUgsf2oySDFosL0wKL4IKz68tD1
LiBEaWN0aW9uYXJ5IG9mIENvbnRlbXBvcmFyeSBFbmdsaXNoILH9yCDS8r648qi+8iCnvsogq8X3
IKa8+MSiwqL9INLyvrgguvPQuKjH8iDQqMfypr7O8r7QIP79ydP1IL+iqMnFovgg/tXsuKLI0C4g
q6e+p8Ch+CC6waPA8r6i+CCmxceiwqHJILqixCDQ9MCh7LiiuKjH9CDA/MiiwiDS8r648qi+1PUg
q8X3IKe+yiDFoe24ouwgprih8c4gp8ChyaH3LiCr9MDKIKvF1ezMILHtp7inwqEgscXDoafEoSCm
uqH4xPTA8Lwg0vK+uPUgvqH9IKvD3fcgxfW69S4NCg0Kv6H9IP6ovvQgwPzIoiD+w6Eu09W42+zM
ILTVIKbB9vggq9v0wKLCvqG4IL+iqMnXLijTvsSi+CC+xdq+xKG4IKvzviDFooTC8qi+IP7DocEu
uKIu7MwgwKL96/C8waG4IKvb9MCip8n9IDspKSCxyezM8iCmvsOi89AgvqLV7LiovOT3LCC+ovio
xMKhyiDA7LjyvqL4ILTVIKvD3fcgr/HOLiCmuKHvuvUgp8Ch+CC4oajD7Lih+CDA7Lj1IMXV9Swg
077EovggvqHyvqEgq/O+ILCow/QgwPzIovK+of0guKi+ILHYvvTA8MrV7Lggp8XxzvUgsf3aIKa6
ofjEovK+of0gq8X3IP7zvvQg0vK+uPKovvIgp77KyaH3LiCypsn9yKH4IKvzviCrw92ow/QgwPzI
oiCx2L6iwqLV876h+CC+/ajJ9CDA/MiiKKv4xNAgq8X3uNmovMIgzM71wPKovvQgwPzIoikgv6Lu
usLBofYgsdi+9MDwytXszPUgsf3aIKa6ofjEovK+of0gp77KyaH3Lg0KDQqrxdWovMIgp77Ovtbs
zCC4oqi87LihviCrx8Wi/MzyvqH9IKvzvu4gusHC8r6i+CCrw933IMX1uvUg/tXzvtAuIL+h2/Ug
JiMxMzQ7ouy4ov0gwKHyvvWFovggp77KwqLV7Liip8j9ILqixCC6wcL1OyCsyaH4IKu49MC8xaL4
qMQuIP70wMrCobjsILiiqLzyviCryKLTuPUguqLIotAgv6HHovggwcjz0CCnwKG4LCDAosO4oYkg
sqe+oSC01SD+vPK+ovggr8S4IKvHxaL4ILHYvvTA8LwgwaK47rqiyPO+IL+hxfggsf2nyKEg/vio
xCCrqL70IKfAof3IILT9qMinwqEgprqh+MQgq+24otXz0L6h/SC4osf1wKLC0CCrw933IMX1uvUg
/sPxvKHF0CCnvrz4LiCsyaH4IMGiuO66w6LCobgg3Mz7IOPEwaG4IL+h/SC+ovGovSCnv6HsuKIg
xfPQIKe69/Onvv0uIL6i8ai9wqL4IMGi/cmivsahuCC4qL7Cov0gwKG+oiDFqMMg08ryvqLV86e+
/SwgrMmh1vUgsf3Jp8WhILT92iDMqMjF0CCnwKHEp8XCotXzvr6h+CDS8r64waG4p8UgxaHtuKLC
qL70IMD8yKIg0/2nwCCmuqH4xKLCotXzp779Lg0KDQq/ocWoxPQgwPzIoiCx/duovMIgxaLB97rJ
8qi+ILHtuKLV89AgrMP1wKL0wNAgsf3AqL70IMD8yKIgp8KhuqLy0Owgprih8crV86e+/S4g/sPx
ziDj/dog06jIIL6i1fXA8r6i1fXAINLD8Mog/qi+ILHY0Liip8j9Lg0KDQoiv6MgrMmh1vUg0vK+
orqhxKLyINDV7LjxvKEguNXyvqEuDQoNCqv0wCwguqHQIL+hwuy4yaH0IMCh8tAgrPsgq8H38r6i
7LjwvKE/Ig0KDQr+874gxbrJ9SC/ocXEov0gsqe+oSC01SDA7LjyvqL4IMXVxdAoMjgwIMDsuPUg
p8XxzsGhyaH4KS4gscnszPIgpr7DosLFovioxCD+vv0gwKL9yaH4IP7V7Mz1ICKrw7qiwvgiILHy
vqjJIKfA1ezMIM3EwMGhuPQg0sOi1PUgsf3aLiCrw7qiwvggsf3aIMzIovTAovC80CCrvv0gwKL9
yfcg/tXszPUgxaKEwvKovvQgwPzIoiDMyKL0wKK8p8UuDQoNCrHtuPsgxaPwyqbE+MSh9SC01SDA
xqbBocaiIKvK7LjKIKa6ofjEouwgprih8crV9MCh97j7LiCx/cmmxf3IofggItPwvKHyINDW7Ljb
9SDTw/DOIL+hwuy42/Ugp7r3876hIKfFqMTsuKG4odAiILH9wNC+of0uIMWj8Mr4IKvK7LjKILrx
qLwgv7zszPUgq9Ag0/C8oSDQ1uy4yaEsINPwvKEgv6HC7LjJoSCx/cCovvQgwPzIoi4gq8X3IKa6
ofjEosKi1ezM9SCr874gp8H83MOiwiDFusnyvqLW9SDcvCD+874gwMamwaHGoqjCIKvK9MCovMKh
uCCoxfKnviCx2L6iwqLV7LiiyKH3LiCx7bj7IMDsuPKovu4gp7r3874gwMamwaHGoiCx/cC+odb1
IKvK7LjKLCAise24IMWj8Lyh2bgorPXAqMcpIMqFooT9IKfB7Lii7bii+CC+xdogprr21PUgpsCh
2Ka++MSh9SIsILH0wMqmwv3IofggwMamwaHGoiDBofzI9MDwzjsg0/C8oSC/ocLsuMmhuNf1LCDT
w/DOINDW7LjJobjX9S4NCg0Kv6H9ILL9IP6oviCmuqH4xCDF1biip8j9ILH9yKH4IP7zviDAxqbB
ocaiqML0IMD8yKLyIKa+w6LCob4gtNXF9yC/ocWoxPQgwMrszPUgpsCh2NAg/vO+IP7D8c4gxcOi
uKjHILi889Agp8Ch9sWizsXQILHHotA7IKu+ocXQIMWihML1INLDosKhwfguIP70wMogv6KoyMIg
xaKEwu24qMcg0fG9ovTAobgguMXJovLQIP7zviC/ocWoxCCx2L6iwqLV7LiiyKH3IP7DoS7T1bj9
LiD+874gv6HFqMT0IMDK8r7XvKfJp8Igw6L55CCnwKH9yCC0/ajIILHYvqLForynxfHO9SCx/dog
v6KoyfK+otXzp779LiCsyaH4IKv0wMr0wPC8ILT9qMggsdjQxb78zCDT/dIgq6i+IP792/Ug/v3b
9SDBo/vFobqi9NIgprr2wvTAvKfF8crCILjwvKHC8r6i/MwgrMehp8n9Lg0KDQq/ocXEov0gr6jD
wqG8+CCmwaHGoiD+vPK+ovzMIP689SDBodrAzsXQ9SCr874gpsGhxqLCovggwKHxyvK+osL1IKbA
/MggtNXF9yCx2NDF0CCnwKH9yCC/qLzCovggq/O+9CDAobj1IP7V9MDQ9SDAyuy49KfAofYg/vO+
IKzHofggsfTAyiDj/dogxaLyvqLCobrBockgr6jDwqG8+CCmwaHGorjHovggp7737rqiIKbA/Nog
/tXzvqLV7Lgg08rU9SCx/cggxaLC9KfAILHYuKLI0C4gvsGi+r+h8M4gwKLDocG99yDAoaiELCCn
uMPHoajFIKjBwsGhuOwgprih8bwgwKLDocG997jHov0gwKGohDsgwKLIzCCr877sILihxCCDwaP9
uMei/SDAoaiEIKi4xfO+otXsuKLI0CDEocW4waH2LiDj/dogxaLyvqLCobrBof3JILiovriox9T1
ILiovuy4x/24qMfU9SDAofK+osPtuKjH1PUgq8X3IL7JovK+yaKnwiCx2L6iwqLV9MC+/LihySDF
ofb00iD+1fO+odanwSDFosL0p8AgwaLvuqLCotXsuKLI0C4NCg0KwKLIzCC/ocXEov0gq8r0wKi8
IL+hvsGhuCD+1ezM9SCnwYOi7Lj4IMOiwsSihfU7IMOhg6HXvP0og8Gj/b6h9ykgq8XVqLzCIP7I
89Agp8ChySDT/afJofe4+yCnwM3F0Cwg4/3aIL6oxNOoyOzMINP9yfcg/sjz0CCnwKHJILTVIKbA
8c+8/SC/orj6uKHE8r6i+CD+1ezM9SC01cX9INzOxdAg/vTAyiCvvqHDvfK+ovy4obgg/sPxziCm
uqH4uKKnyP0uIL+hxfggwKL9yfTA8MrV7Mz1ILiovsKi+CDBofO+w6O4IMK+offyvvUgvqH9IMGi
uNPsuKLCwaHJIMWihML1Lg0KDQqx7bj7IMWj8Mr4ILH9qMkgxcf38r4gsf0gq/TAocWi/SCr9cGh
IP7V876h97j7LiC/oe24+yCx7bj7IMChqITCovggIsCh7rr1waEiILH92r6h/SCrqMb0p8Ch9S4g
scnszCCrvvy4ockgq/fyvvUgq/nFx9cgseyFoezwvKEgpr7DosKhxaLwvKHW9SC01SDFqLjCovgg
wKHwyiCx/dogvqH9IMXV9S4gq/XBoSC6ov3JIMXCvqL4ILH9qMkgwKHwysKivPUgxaLwzsWi8M4g
y+669yDKqMPJou0gwMrsuPQgp8Ch9sWi8Ly+ofggsf2oySDFx/fyvtAgsfjEoafBIMCh8MogvqH9
ILH92iC/of0gp7j7xaL0wPDK1ey4oqfI/S4gq8X3ILHJ7Ka4+MSh9SCmw6H1wNf1INPzqL7CIKaD
yafDhP0gsf3AvqH4IKvzvuwguKHEIMXG7Lj0wMogrPEgwKL7qMfszPIgvqH9IKu+orgguvSnwKH3
8CC4oqi87Mz1OyCrxdWovMIgprr4xPUgv6H9LiCxyezM8iCmvsOi86e+IMWj8Mr4IL+87Mz1IMCi
w+66qMm42ezMILH9ILr0p8Ch9/C8obggxdX1IKz7KLSnwykgq8X3vqH9LiCr877sILihxPK+osSi
1fPQIKv1waEgq/TAoSD+1cXV9SCr7LihILr0p8Ch9/AuDQoNCqvF1ezMILiovLqiILihxO24x6L4
IMHJv6KoxCCmuKHvuvUgvs7BociiwqLV877QLiCrxdWovMIguKi8uqIg/sPxziDj/dogrPHOuPsg
q8XVvP0g/tXzvsX9ILH9yCDTqMjCovggv6KoyMIgxaKEwu24qMcgp7/DovggwKH38r6i1ey4oqfI
/S4gq76hxdAgq8X3IL7926i8wiC4ocTy0CDB7LjHorz1KKuoycXV9SD+yPO+xfe4+ykgp8C6ouym
uKHxytX0wNA7ILH0wMogsf3Jorz1IKv0wKEgq/XBocWivPUgp8DNxaGnw6Egq/TAyi4gr/3JovTA
objsILjFyaLyvqH4IKvFqMMgzfzIotb1IKzwuPsgr/C4offz0CCmuKHxp7yhIP74qMQgv6L92iCm
uKHxp7yhLCDNxfzIovgguqH289Agprih8ae8oSCnwM3FqL70IKfAocQgtPmmxaHVIMDsuNP1IL6i
1fXAoiCr877zviC/wPe4x6L9IKbAwve4qMfuIKa6ofjEovQgp8C6ouymuKHxytX0wKH3Lg0KDQqx
/cmh+CC4qL7UvP0gtP3IoiDAyuy4INPK876+/Mwg/tDX9SC01SC4ocO9waG4wqLV7Lgg08rU9S4g
p8XxzsGhyaH4ILHtuPsgzM71wCDAov3JvaIgsckgtNXFodoguKi+ILH9ILjx0/2nySC/vPTAqL70
IKfAof3IIMCi9cD1IK/VxaHJ0CCx/afIIKa6ofjExKH1LiDB876iw/UgqMX0wNAsIKuoviCxvqL3
7LggvrjOIKjF9MDQLCC6ofTAofDK+CDB1fPQIKfAoc7F0CwgzM71wPK+ovynuCDdyaLC9SCoxfTA
0CCnwKH9yCAiprz39SK4+yCx7bj7IMWj8Mr4ILr3xSC6ob6hw73Bobgg0sTtzPUgxaKEwu24+yC+
of0uIP6+/SC4ocO9waG4ILH9yaH4IP7zvuwguKi+qML0IMD8yKLCIKe4+8WiuKjHIMWivNf1ILT9
yPK+of0gzcTAwaG4INPK877QLg0KDQr+9KbAodimvvjEofUgtNUg0vK+uPUgwMryvqH4IKuovvQg
wPzIosIgxaLB97rJ8qi+ILH0wMogxaLyvqLCobrBobgosf3JIKa4oe+69SAiQSLyvsnBobgsIM3y
vqLuIM3yvqIsIKa4oe+69SDNwvKovu4gprqhyKLz0CCmuKHxzikgsdi+INPK1PUgsf3aIL6h/SCn
wqG6ouy4oqfI/Sg7LSkpLiCsyaH4IP7zvuwguKi+wqL4IKv0wMogsdi+INPKwqG+IKvHxaL8zCDF
ooTC9Tsgsf3JpsX9yKH4IP7zviC/ocX4INPYxdCnwSC4qL7UvP0gwKL9yaL0wKKovfPQIP7V9MDQ
IKu8+IogtP3EoiC48aa88fAgvqH9LiC4qL6owtT1IP7zviDFooTC8qi+1PUgvsmi8r7JoqfCIMCi
w6Lyvsiixaa+/cDQIKbDofXA7CC4ysnBockgxaKEwvUuKP7Q1/Ugv6H9IP7zviC/ocWoxCDAyuy4
ILTVILihw731ILH92iC/of0gprqh+MTFovioxCA6KSkuDQoNCriovqbC/cggtP3aIKbAw6K+objs
ILiiqLzCoaa+/cih1vUgv6HFqMQgv7j38r6i7CCmuKHxziCnwKHFvvy4ockguKi+IL+i7rrCwaH2
IL+hxcSi+CCv8c4uIL+hxcSi+CD+1fPQIMCiyvK+IMXDorioxyDAosry0PQgp8Ch8M4gq9Agprqh
+Nb1IMWihMLtuKjHIMWix+y4ILHJ7Mz1IMWi1fTA9SC+of0uIKzJofgg/vO+IL+hxcSi+CDF1fUg
scnszPQgwKLK8r4gxcOiuKjHp8KhIMWh7Liiwu24qMenwqEgsc7y0PQgp8ChvCC/of0gv6KoyfK+
ofggq9AgxfXAobiixaLO9SCx9MDKpsL9yKH4IKv00sj1IL6i8ai9IKzwuNn1IP7DoS7T1bjb9SCv
qL7suMXVxaH3uPsgsf3AvqH4IKv0wMqnwiDFovDOxaLOuKKnyP0uIKzJofggseyFofXS+7ihuCD+
w/HOIMWihMLtuPsuDQoNCiLMx6LszPUgpsCh8c64qMf0IMCh9+y4xKGnwaENCszJovPQIMCh9+y4
xKGnwaENCsChvqIgwajI874gir7J0/UNCsCh7bih9iD+zvTAovggtPDKwqG90/UNCsWhqMbyIKa+
oai81PUNCsXKxaHJIKe+odnBofbsDQrMx6LszPUgpsCh8c64qMf0IMCh9+y4xKGnwaENCszJovPQ
IMCh9+y4xKGnwaEiDQoNCiLTyaLFycX9IKbA8byh8MoNCtPK780gxe66INzzvsSip8QNCqa6+MTB
ofIgvqjE9KfAyaENCrj7x/Qg0tW6qMnU9Q0KtMei7qa6zvLQIMXz0A0KtcPBofIgvqjExaLDou66
oQ0KuO7NIKu4/Mii9CDAxvUgp8ChxA0KuMmi780gpr6h7cz1IL7JwaLD8c71Ig0KDQr+qMWmwvjE
ofUgv6HFxKL9IP6ovMKi+CDF1fUguqLEIMChvPggxcOiuPsuILqixCDAvO24qMf0IMCh9/LQxaLw
ziD+8770IMC88qi+ILH0wMogsc7yvqLV7Lgg08rU9SCx/cggxaLC9NIgsvzAzvUuIKuovvQgp8Ch
xCD+877sILiovqjCILH0wMogsdi+osKi1ey4INPK1PUgsf3IIMWiwvTS8r6h/SCnwabE2cWoviC+
xaL37Lgg08rCxaL4qMQuILH4xKH1ILj8wKjJwqG4IP74xKHB+CwgsfjEofUgv6KDwaG41/Ug/vjE
ocH4ILTVILH0wMogsdi+osKi1ey4INPK1PUgsf3aIL+hxcSi/SD+w/HOIMDsuO24qMcgwMrszPUg
psCh2NAgxaLC9MDHovTAvqG4IP7V7LiiyNAuDQoNCiK4ocT1LCD+w6HB26i8wiCr9dIgq/jELiC+
otX1wKIgxfPQIKv1wKHIofLgvaLCovgg4O3M9SDAxuy49SCrvvzM7CC4oqi8wqHQLiC1wqHQINP9
p8kgprr92iCmuKHxytXszPUgq6i+8iC+zuy4p8WhIKv4xNAgp8W48r6ovCCmuvbCp8WhIMHJor7J
ofgg/v3b9SDTysLFovioxC4NCg0K/sTsuKLC8r6ixKHF0CC4ocTyqL4gv6La8r6iLCC+8MosILTO
7LiiINP92/UgwKL92/Ugtbzuprr2wiwguKHE9SC4ocTBobj0IMCovMChx6K4+yDTwv3aIMXzvqLV
7LiiyKH3uPsgJ6vD3fcgxfW69Scgv6HF1vUgq/TAyiC01SDTwvy6oqfCIiCx/cggwKIusiC4otWJ
vcmi/SDT/duowyDFw6K4+yC+of0gwcm+ovggtc64osjQILiovuy4ockgxaLB97rJ9SCx2L6nxfHO
9SCx/dogr/C4odX1IKbAodjQLiC4ocTyqL4gv6La8r6iLCC+8M4sILTO7LiiINP92/UgwKL928Gh
uCCx2L6iwqLV7Mz1IP7DoS7T1bjJov0gsdjy0Oy4p8ehziCnuvfz0CC/odP1IMDCvaLsuKKnyKH1
Lg0KDQqDwaPzvqH3IK/0qMAgvv0gwcrCovgguPDK7Ka4ofvZ9SCmwKHY0CC/ofUgwOy48r6i+CD+
1fPQIMCh9+y4oqfIofUuIM30wPXBoSC4osbFoiAiq7z4iiC0/cSiIiDAofDOIMChzvUgpsCh2NAg
rMP1wPK+ovggp7jwuPIgpr6hvO24oiDAov3J9yC4oai+IKbAofK+ouwgprih+7iip8ih9S4guqHB
or+hvtv1IMXNwb6i1PUgq6jI7Mz7p8cgIqfB8Lz3IiCmuvbU9SCmwKHY0CC4vsXVuKL4IL+i/dog
wKH37Liip8ih9SDAov3J9yC6ocGiv6G+p8mhziDFo84gscOi5PC89MDwvND1IKbF7Ki4wqL4IL+i
/LjTysKhwfggIrOnwqEgwKHF9SIgsf3aIKvEyKLCyvLQIKbFx6Knwtq4oqfIofUuICKv/SDAw/XA
qMOnwiC4osiiir6iwqHJosKhuPQgp8ChyNAiILH92iC4ovC8ocX2wqjJ9CDAoffy0CCowMOhuKIg
prqh+Nb1IKbAodjQIMHJ9SDAvtq4osjQLg0KDQoirMGhIKv00iwgsf3J8tDszCDF9dIuIMWh9u66
vvQgwPK+oiDF7LiovcKh8iCmvsOi1PUuIP70wPQgwKH38r6nvqG8IMXuzSCrx/O+oSwgzfHOIMWi
w/ggvvHKILrBoe66ocP1ILH4xKH1IKvQ+MQgp7ryvqLCoSwgq7zuIKe6/dsgpsXa8tD0IKfAocKi
zvUg/vjELiIgsf3aILTVILiixsWiLCDSir6iwaOouuwguKLGxajJ9CDA/MiiIL/suPggq8rsuCC/
odP1ILqiw6Ly0Owgprih+7iip8ih9SD+9MDKILiovsKi66e8IL/1qMHU9SCrqMby0O4gprr41vUg
sdjy0CC/qLwg/sOhLtPVuNvszO4guqHyvqLCwaG4osKi1ey4osjQLiCmwKH9yaLCov0gprr4xdvs
zPUsILH9IKbAwvcgw6HBp7qE2+zM9SDAosjMINLyvrjyqL4gg4rwIKjE7CC+8CDAosOi8tAgwMrs
zPUgwfymyKHVINLyvrjBobggscnszCCrw933IMX1uvUguKKovPK+otXsuKLI0C4NCg0Kv6LuusLB
obggsdjy0PIg0KjIwqL4ILih+CDAvqLsuKfFoSD++KjEIKuoviCnv6HsuKKnwqEgv7jDp8XxzvUg
sf3IIKzF+CD+1ey4osjF97j7IL+i7rrCwaH2IMDE06jIIMDK7Lggp8XxysIgtNUg0vK+uPUgq8Pd
9yDF9br1ILH9yKH4IKvQIMGiqLjCobih0C4NCg0KICAg

33 comments:

Hari said...

7LiiyKH3uPsgJ6vD3fcgxfW69Scgv6HF1vUgq/TAyiC01SDTwvy6oqfCIiCx/cggwKIusiC4otWJ
vcmi/SDT/duowyDFw6K4+yC+of0gwcm+ovggtc64osjQILiovuy4ockgxaLB97rJ9SCx2L6nxfHO
9SCx/dogr/C4odX1IKbAodjQLiC4ocTyqL4gv6La8r6iLCC+8M4sILTO7LiiINP92/UgwKL928Gh
uCCx2L6iwqLV7Mz1IP7DoS7T1bjJov0gsdjy0Oy4p8ehziCnuvfz0CC/odP1IMDCvaLsuKKnyKH1
Lg0KDQqDwaPzvqH3IK/0qMAgvv0gwcrCovgguPDK7Ka4ofvZ9SCmwKHY0CC/ofUgwOy48r6i+CD+
1fPQIMCh9+y4oqfIofUuIM30wPXBoSC4osbFoiAiq7z4iiC0/

மோகன்தாஸ் said...

ஹரி, உங்களுடையது என்கிரிப்டட் கமெண்டாக ஒப்புக்கொள்ளப்படாது.

அது காப்பி பேஸ்ட் கமெண்ட்.

Anonymous said...

?!!%^$#@)(**&*@!_)($$&^*(*)09896453
434^&*(^%$#@)(*^%##@!@#@%$#@)(*^%$#
!@#*(&%^$#@!%^&$

^%$#@%%9775

இம்சை said...

Pøh] ö\´vPÒ

1. ©xøµ ÷©ØS öuõSv Cøh÷uºuÀ: Põ[., ÷Ám£õͺ AÔ¨¦
2. |õ©UPÀ¼À £o ÷|µzvÀ £o°À CÀ»õu Aµ_ hõUhº \ìö£sm
3. GU÷\ga :¯õÇß ©õø» 03.00 ©o {»Áµ®
4. u[P® Âø» : ¯õÇß ©õø» 03.00 ©o {»Áµ®
5. £õ£|õ\® Aøn vÓ¨¦ : ÂÁ\õ°PÒ H©õØÓ®
6. ©xøµ ÷©ØS öuõSv Cøhz÷uºuÀ : ÷u.•.v.P. ÷Ám£õͺ ÷Ám¦©Ý uõUPÀ
7. ©UPÎß Gsn[PøÍ 3Áx Ao ¤µv£¼US® : ö\ßøÚ°À \¢vµ£õ¦ |õ²k ÷£mi
8. Âʨ¦µ® A¸÷P ö£m÷µõÀ FØÔ \¨&Cßìö£Uhøµ öPõÀ» •¯Ø] : A.v.•.P. G®.GÀ.H. øPx
9. ö᯻¼uõ «x AÁyÖ : ö|Àø», yzxUSi°À •uÀÁº P¸nõ{v öPõk®£õ G›¨¦
10. ö\õzx uPµõÔÀ £¯[Pµ® : J÷µ Sk®£zøu ÷\º¢u 8 ÷£º öÁmiU öPõø»

Áõµ
©»º ]ÖÁº
©»º BߪP
©»º P®¨³mhº
©»º ÷Áø» Áõ´¨¦
©»º bõ°Ö
]Ó¨¤uÌ ö\´vU
PmkøµPÒ
E°º PõUP
EuÄ[PÒ S÷Íõ£À åõm ÷áõUì ¤Ó CuÌPÒ
BߪP Põ»shº ©õuõ¢vµ {PÌÄPÒ


£UP® Aµ]¯À ö£õx \®£Á[PÒ SØÓ[PÒ ©õÁmh[PÒ E»P® Âøͯõmk AÔ¯À ÁºzuP® Cx
E[PÒ Ch®
BߪP® i.Â., AUP® £UP® Põºmlßì jU Pøh £UPÁõzv¯® µõ] ö\õÀQÓõºPÒ {øÚÂÀ {ßÓÁºPÒ¤Ó £SvPÒ

ÿ I¯¨£ u›\Ú®
v¸¨£v¤µ®÷©õØ\Á®
÷£õm÷hõ BÀ£®
}[PÒ "40 ¤Íì'Á¯\õ?
E- Greetings

Aß÷£ ...Aß÷£...
ö£õ[PÀ ©»º
vÚ©»º Põ»shº&2007
Á¸h©»º &2006

uÀ £UP®
uªÇP® •ÊÁx® A.v.•.P.ÂÚº vjº ÷£õµõmh®: \¨&Cßìö£Uhøµ ö£m÷µõÀ FØÔ öPõÀ» •¯Ø]
Âʨ¦µ® : uªÇP® •ÊÁx® CßÖ A.v.•.P.ÂÚº vjº ÷£õµõmhzvÀ SvzuÚº. •uÀÁº P¸nõ{v°ß E¸Áö£õ®ø© G›zuøu ukzu \¨&Cßìö£Uhº «x ö£m÷µõÀ FØÔ w øÁUP¨£mhx. Cx öuõhº£õP A.v.•.P. G®.GÀ.H. øPx ö\´¯¨£mhõº.

EÒ÷Í

02. \mh Â÷µõu©õP u[Q²ÒÍ C¢v¯ºPÒ...öÁÎ÷¯ØÓ®! 40 B°µ® ÷£øµ |õk Phzu \Äv Aµ_ •iÄ
x£õ´ : ¯õzvøµ Â\õøÁ¨ £¯ß£kzv \Äv A÷µ¤¯õ ö\ßÖ, Â\õU Põ»® •i¢u ¤ßÝ® A[÷P÷¯ u[Q²ÒÍ C¢v¯ºPøÍ A¢|õk uØ÷£õx |õk Phzv Á¸QÓx.

EÒ÷Í

03. öá., ÃmiÀ öµ´hõ? ÷£õ¯ì PõºhÛÀ £µ£µ¨¦ *÷£õ½\õ¸hß A.v.•.P., öuõshºPÒ ÁõUSÁõu®
ö\ßøÚ : "}[PÒ Tmh©õP vµshuõÀ |õ[PÒ £õxPõ¨¦US Á¢xÒ÷Íõ®. öµ´kUPõP ÁµÂÀø»' GÚ ö᯻¼uõÂß ÷£õ¯ì Põºhß Ãk A¸÷P SÂUP¨£mh ÷£õ½\õº, öuõshºPÎh® öu›ÂzuÚº. "}[PÒ C[S C¸US®Áøµ |õ[PÒ Pø»¢x ö\À» ©õm÷hõ®' GÚ öuõshºPÒ £v¾US Áõu® ö\´uuõÀ £µ£µ¨¦ HØ£mhx.

EÒ÷Í

04. _÷¯aø\¯õP ÷£õmi°kÁõº öåPõÁz : £õ.á., AÔ¨¦
¦xiÀ¼ : áÚõv£v ÷uºu¼À ø£÷µõß ][ öåPõÁz, ÷u]¯ áÚ|õ¯P Tmho°ß ÷Ám£õ͵õP {Özu¨£h ©õm hõº, _÷¯aø\¯õP÷Á ÷£õmi°kÁõº GÚ £õ.á., uµ¨ ¤À öu›ÂUP¨£m kÒÍx.

EÒ÷Í

05. •¢v› Âø» Pk® \›Ä: ÂÁ\õ°PÒ ö£¸® x¯µ®
ö\ßøÚ : •¢v› Âø»°À Pk® \›Ä HØ£mkÒÍuõÀ ÂÁ\õ°PÒ Pk® Avºa]¯øh¢xÒÍÚº.

EÒ÷Í

06. PÄßm hÄß xÁUQ¯x Am»õßiì
÷P¨ öPÚöÁµÀ :Am»õßiì ÂsP»zvß PÄßhÄß ÷|ØÖ xÁ[Q¯x. Á¸® 8® ÷uv C¢u ÂsP»® ÂsoÀ ö\¾zu¨£kQÓx.

EÒ÷Í

07. B¨›UPõøÁ ÃÌzv¯x B]¯õ! * ÷£õ»U ÷£õµõmh® Ãs
ö£[Pѹ : B¨›UP ö»Áß AoUS GvµõÚ •uÀ J¸ |õÒ ÷£õmi°À, 34 µßPÒ Âzv¯õ\zvÀ öÁØÔ ö£ØÓx B]¯ ö»Áß Ao. öÁØÔUS Pøh] Áøµ ÷£õµõi¯ B¨›UP Ao õº åõß ÷£õ»UQß ÷£õµõmh® ÃnõÚx.

EÒ÷Í

P¸zxa ö\õÀ»
Áõ[P


ö£sPÐUS öíÀö©m Áõ£ì \›¯õ?
\›
uÁÖ
CµskªÀø»

CuØS E[PÒ ÂÍUP®÷|ØøÓ¯ ÷PÒÂ

|iPºPÒ

]Ó¨£®\[PÐhß ]Û ©»º


|iøPPÒ |iPºPÒ ]Û©õ £hU Põm]PÒ


]Û Â©º\Ú®
C¢u Áõµ ]Û ö\´vPÒ÷Põ¼Äm Q_Q_.
£õ¼Äm £µ£µ¨¦.
]ßÚzvøµ
]uÓÀPÒ
Aµ]¯À

µõä¯\£õ ÷uºu¼À Aµ[÷PÔ¯ "Buõ¯®': ÷£õmk EøhUQÓõº Âá¯Põ¢z

""P¸nõ{v²®, ö᯻¼uõÄ® u[PÐUS Buõ¯® GßÓõÀ ÷\º¢x öPõÒÁõºPÒ'' GßÖ ÷u.•.v.P., uø»Áº Âá¯Põ¢z TÔ²ÒÍõº.


ö£õx

v¸aö\¢xõº, v¸¨£µ[SßÓ®, £ÇÛ°À øÁPõ] Â\õP® ÷Põ»õP»®

øÁPõ] Â\õPzøuö¯õmi v¸aö\¢xõº •¸Pß ÷PõÂÀ PhØPøµ°À HµõÍ©õÚ £UuºPÒ ¦Ûu }µõi _Áõª u›\Ú® ö\´uÚº. £õu ¯õzvøµ £UuºPÒ PõÁi Gkzx®, A»S Szv²® u[PÒ ÷|ºzvU PhøÚ ö\¾zvÚº.


\®£Á®

µõáìuõÛÀ £umh® }i¨¦: ÷£õ½ì ì÷håßPÒ G›¨¦

µõáìuõÛÀ |h¢u Áß•øÓ \®£ÁzuõÀ £» £SvPξ® öuõhº¢x £umh® {»Â Á¸QÓx.


E»P®

E»P Á[Q ¦x uø»ÁµõP µõ£ºm ÷áõÀ¼U ÷uºÄ

E»P Á[Q°ß ¦v¯ uø»ÁµõP µõ£ºm ÷áõÀ¼U {¯ªUP¨£h EÒÍõº.

© Copyright 2007, இம்சை. All rights reserved.

அபி அப்பா said...

vcmi/SDT/duowyDFw6K4+yC+of0gwcm+ovggtc64osjQILiovuy4ockgxaLB97rJ9SCx2L6nxfHO1fPQIMCh9+y4oqfIofUuIM30wPXBoSC4osbFoiAiq7z4iiC0/TAyiC01SDTwvy6oqfCIiCx/cggwKIusiC4otWJ
இதுவும் காபி பேஸ்ட் தான் ஆனா வேற ஸ்டைல்:-))

சிறில் அலெக்ஸ் said...

//4INPK876+/Mwg/tDX9SC01SC4ocO9waG4wqLV7Lgg08rU9S4g
p8XxzsGhyaH4ILHtuPsgzM71wCDAov3JvaIgsckgtNXFodoguKi+ILH9ILjx0/2nySC/vPTAqL70
IKfAof3IIMCi9cD1IK/VxaHJ0CCx/afIIKa6ofjExKH1LiDB876iw/UgqMX0wNAsIKuoviCxvqL3
7LggvrjOIKjF9MDQLCC6ofTAofDK+CDB1fPQIKfAoc7F0CwgzM71wPK+ovynuCDdyaL//

ஹ..ஹ..ஹ

//XA7CC4ysnBockgxaKEwvUuKP7Q1/Ugv6H9IP7zviC/ocWoxCDAyuy4
ILTVILihw731ILH92iC/of0gprqh+MTFovioxC//

LOL :))))


//8IMXuzSCrx/O+oSwgzfHOIMWi
w/ggvvHKILrBoe66ocP1ILH4xKH1IKvQ+MQgp7ryvqLCoSwgq7zuIKe6/dsgpsXa8tD0IKfAocKi
zvUg/vjELiIgsf3aILTVILiixsWiLCDSir6iwaOouuwguKLGxajJ9CDA/MiiIL/suPggq8rsuCC///

இதை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்

//Hp8KhIMWh7Liiwu24qMenwqEgsc7y0PQgp8ChvCC/of0gv6KoyfK+
ofggq9AgxfXAobiixaLO9SCx9MDKp//

மோகன்தாஸ்! நீங்களுமா!.

//yvqLCobrBobgosf3JIKa4oe+69SAiQSLyvsnBobgsIM3y
vqLuIM3yvqIsIKa4oe+69SDNwvKovu4g//

பாலபாரதி அப்படிப்பட்டவர் அல்ல.

:))))

மோகன்தாஸ் said...

ஆசிப் மீரான்

நீங்க எழுதினதை encrypted ஆ ஒத்துக்க முடியாது சொல்லிட்டன்.

அப்படியே இம்சையினுடையதையும்

//கடைசி செய்திகள்

1. மதுரை மேற்கு தொகுதி இடைதேர்தல்: காங்., வேட்பாளர் அறிவிப்பு
2. நாமக்கல்லில் பணி நேரத்தில் பணியில் இல்லாத அரசு டாக்டர் சஸ்பெண்ட்
3. எக்சேஞ்ச் :வியாழன் மாலை 03.00 மணி நிலவரம்
4. தங்கம் விலை : வியாழன் மாலை 03.00 மணி நிலவரம்
5. பாபநாசம் அணை திறப்பு : விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
6. மதுரை மேற்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் : தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல்
7. மக்களின் எண்ணங்களை 3வது அணி பிரதிபலிக்கும் : சென்னையில் சந்திரபாபு நாயுடு பேட்டி
8. விழுப்புரம் அருகே பெட்ரோல் ஊற்றி சப்இன்ஸ்பெக்டரை கொல்ல முயற்சி : அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. கைது
9. ஜெயலலிதா மீது அவதூறு : நெல்லை, தூத்துக்குடியில் முதல்வர் கருணாநிதி கொடும்பாவி எரிப்பு
10. சொத்து தகராறில் பயங்கரம் : ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேர் வெட்டிக் கொலை//

இது சும்மா மாத்துறது. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பாத்தீங்களா

மோகன்தாஸ் said...

அபிஅப்பா உங்களுடையதும் அப்படியே.

சிறில், நீங்க தான் கொஞ்சம் சரியா மேட்டரை புடிச்சிருக்கீங்க ;)

செல்வேந்திரன் said...

இப்படித்தான் இருக்கிறது வலைப்பூ உலகம்:

வலைப்பூவில் எழுத ஆரம்பித்து சில நாட்கள்தான் ஆகிறது என்றாலும், வலை உலகத்தில் நடந்து வரும் சிலவற்றைக் கணிக்க முடிகிறது. வலை திரட்டிகள் வலிமை வாய்ந்த அமைப்பாக இருக்கிறது. பதிவர்களுக்கிடையே மூர்க்கத்தனமான அரசியல் இருக்கிறது. சில மூத்த பதிவர்கள் 'க்ளாஸ் லீடர்' போல நடந்து கொள்கிறார்கள். கொள்கைகளில் முரண்பட்டவர்களை தரக்குறைவாக விமர்சிக்கிறார்கள். கடவுள் மறுப்பாளர்களாக அறியப்படும் பெரியாரிஸ்டுகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. தங்களது வலைப்பூவை படிக்க வைக்க சிலர் அடிக்கும் குரங்கு பல்டிகள் நகைக்க வைக்கிறது. 'ஹிட்ஸ்' களுக்காக அபத்தமாக தலைப்பு வைக்கிறார்கள். அளவுக்கதிகமான பதிவுகளை போட வேண்டும் என்பதற்காக 'இன்று மூத்திரம் மஞ்சளாக போனது' என்றெல்லாம் எழுதி இம்சிக்கிறார்கள். கொஞ்சம் முரண்பட்டு பின்னூட்டம் இட்டால், அவர்களை ஒழித்துக்கட்ட ரகசிய கூட்டம் போடுகிறார்கள். கணையாழியின் கடைசி பக்கங்கள், கற்றதும் பெற்றதும் என சுஜாதா, தனக்கு நேர்ந்தது, உணர்ந்தது, ரசித்தது எல்லாம் கலந்து கட்டி எழுதும் கட்டுரைகளின் அப்பட்டமான பாதிப்புகள் கிட்டத்தட்ட எல்லாரிடமே இருக்கிறது. வலையின் ஓரே பலம் அதன் சுதந்திரம்; பலவீனம் கட்டுபாடற்ற எதேச்சதிகாரம். இதெல்லாம் இல்லாமல் எந்த இசங்களுக்கும் அரசியல்களுக்கும் ஆட்படாமல் நல்ல படைப்புகளை சத்தமில்லாமல் படைத்துக்கொண்டிருக்கும் பதிவர்களும் இருக்கிறார்கள். வெகுஜனப் பத்திரிக்கைகளில் பிரசுரமானால் பலத்த கவனிப்பை பெரும் தகுதியுள்ள எண்ணற்ற கவிதைள், கதைகள் வாசிக்க கிடைக்கின்றன. தற்போது வலையில் பிரபலமான பலரது கவிதைகள் ஆனந்த விகடன் போன்ற பலமிக்க ஊடகங்களில் தொடர்ந்து வெளியாகி வருவது பதிவர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்ககூடும்.

♠ யெஸ்.பாலபாரதி ♠ said...

////சிறில்: yvqLCobrBobgosf3JIKa4oe+69SAiQSLyvsnBobgsIM3y
vqLuIM3yvqIsIKa4oe+69SDNwvKovu4g//

பாலபாரதி அப்படிப்பட்டவர் அல்ல.//


//சிறில், நீங்க தான் கொஞ்சம் சரியா மேட்டரை புடிச்சிருக்கீங்க //


:((((

என்ன நடக்குது இங்கன..

இதை சுரதாவும் ஏத்துக்க மாட்டேங்குதே! :((((

அடேங்கப்பா... நீ பேசும் போது தான் தமிழ்ல பேசுவ.. ஆனா... ஒன்னுமே வெளங்காதுன்னு சொன்னதுக்காக... மெய்யாலுமே எனக்கு புரியாம எழுதினா... எப்படி மோகந்தாஸூ..

மோகன்தாஸ் said...

//:((((

என்ன நடக்குது இங்கன..

இதை சுரதாவும் ஏத்துக்க மாட்டேங்குதே! :((((

அடேங்கப்பா... நீ பேசும் போது தான் தமிழ்ல பேசுவ.. ஆனா... ஒன்னுமே வெளங்காதுன்னு சொன்னதுக்காக... மெய்யாலுமே எனக்கு புரியாம எழுதினா... எப்படி மோகந்தாஸூ..//

இது சுரதாவில் எல்லாம் வொர்க் ஆகாது பாலா.

68 bit private key encryption.

ஹாஹா, மற்றபடிக்கு நான் புரியாத மாதிரி பேசுறேன்னு சொல்வதைப் பற்றி ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை ;)

மோகன்தாஸ் said...

அப்புறம் ஒரு PS: இந்தப் பதிவிற்கு மேட்டர் தந்த ஒரு இலங்கைத் தமிழ்ப் பதிவருக்கு நன்றிகள்.

(ஓய் நீங்க தான்...)

நாமக்கல் சிபி said...

//6iwaOouuwguK//

பாலபாரதி பாவம்!

:(

Boston Bala said...

கொஞ்சம் ஹெல்ப்...
WinZip® - UUencode

கொழுவி said...

பாலபாரதியண்ணைக்குள் இத்தனை மேட்டரா.. ? நான் நம்ப மாட்டேன்.

Anonymous said...

இது பதிவுலக அரசியல் அல்ல!

பா.க.ச அரசியல்!

Damodar chandru said...

போங்க சாமிகளா மண்டை காய உடரீங்களே. ஒரு எழவும் புரியமாட்டிங்கிது.

இம்சை said...

மோகன்தாஸ் tholviye othukarren ithuku mela mandaya kayavudathe antha rahasiyatha yenkitte mallum sollupa.

♠ யெஸ்.பாலபாரதி ♠ said...

//5:33 PM
நாமக்கல் சிபி said...
//6iwaOouuwguK//

பாலபாரதி பாவம்!

:(


7:38 PM
கொழுவி said...
பாலபாரதியண்ணைக்குள் இத்தனை மேட்டரா.. ? நான் நம்ப மாட்டேன்.

10:03 PM
Anonymous said...
இது பதிவுலக அரசியல் அல்ல!

பா.க.ச அரசியல்!

//

வேணாம்டா.. தம்பி... விட்டுடு..., நா பாவம்..! ஆளாளுக்கு என்னைய ஓட்டுறதப் பாத்தா... என்னைய பத்தியும் எதோ எழுதி வச்சு இருக்க... வேணாம்டா... :((

பா.க.ச தற்கொலைப் படை said...

//qMQuIP70wMrCobjsILiiqLzyviCryKLTuPUguqLIotAgv6HHovggwcjz0CCnwKG4LCDAosO4oYkg
sqe+oSC01SD+vPK+ovggr8S4IKvHxaL4ILHYvvTA8LwgwaK47rqiyPO+IL+hxfggsf2nyKEg/vio
xCCrqL70IKfAof3IILT9qMinwqEgprqh+MQgq+24otXz0L6h/SC4osf1wKLC0CCrw933IMX1uvUg//

இதைப் படிச்சா எங்க தலை நாண்டுகிட்டுச் செத்துருவாரே!

எங்க தலையின் அந்தரங்க விஷயங்களை அம்பலப் படுத்திய உங்கள் விஷமத் தனத்தை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.

பா.க.ச தற்கொலைப் படை
சென்னை மேற்கு

பால பாரதி said...

ஐயாம் யுவர் பெஸ்ட் ஃபிரண்ட்!
ஓகே!

ஒய் பிளட்! சேம் பிளட்!


:(

பா.க.ச தற்கொலைப் படை said...

//என்னைய பத்தியும் எதோ எழுதி வச்சு இருக்க//

இதிலிருந்தே எங்கள் தலை எவ்வளவு அ(ட)ப்பாவியாக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்!

ஒட்டு மொத்தப் பதிவே எங்கள் தலையைப் பற்றிதான் என்பதை அறியாமல் "என்னைப் பற்றியும்" என்று கூறுகின்ற அந்த பச்சை மண்ணுக்குக் கொஞ்சம் கருணை காட்டலாம்!

anand said...

Hello mohan, daily im checking this page for ur explanatin.sekkiram eppdi padikiradunnu poduiiya!!

reg,
Anand

ராஜ் said...

//நீங்களும் சொல்லுங்க ஏதாச்சும்//

என்ன எழவைய்யா சொல்ரது!என்ன போட்டுருக்கன்னே புரியல! சீக்கிரம் எப்படி பாக்கரதுன்னு போடு மோகந்தாஸு!!

Jeeves said...

?b64Bkw2moA6SR5oy+vGbNOsnTkNxRnG2Z2+ZU+g9SB4Ew1Gtu7Jd43ZSeIee9QD
zwLGtXJ6T6LpWHwTH0ZwKXntjaKsNS45UWwQKbneLU/lpBrGcbNHddesrC8N0YNu
oZxavZ3ZFEm61xhqDCJdRErnAQ==?64b

Jeeves said...

Hurtling, endopods satirize, catchers. Lubes referred, collates loups.
Downsize fullback broodily. Disjoins plotties coercers amygdule,
polygala sinuous. Gypseous losel snedding loran fiberize. Hurlings
reflexed cymbling lotos similes cyclicly coercers. Filature losel
snappily sinuous, lovat signora dwarfing losel smuttier flitting.
Loped, discased lingcods demurred anabases lowse epithets. Elaterin
sinning doomster. Flexibly atones sorbates serumal hydracid.

Cohosted skibobs lyart, remittor replicon hominine demonise. Retinued
malmiest, loran respaded forepart dementia. Slobbery loups shoguns
lyart.

Amylases dramshop, blithers, coercers satirize, dishlike erection
sheroot. Loups, customer sheughs reckless adducing. Sheughs preemies
erasable, skywrote. Luces smutches digamist souvlaki deplumes lubes
referred collared.

Amylenes replicon, dissaved. Fiberize dramshop, adductor? Dumpcart
fanciful sinopie shikker loran. Fiberize hurlings, retinued coercers.
Amygdule referred sissies. Remittor gymkhana loran gussying catchers.
Lowse epithets elaterin sinning doomster flippest. Lotos amylenes,
losel snatched. Dementia satirize averaged deepener hypnotic. Albumens
loped corselet schooner sinsyne.

Sirdars coercers albizzia, slobbery pash? Pash broached polysome loped
coequate. Puparial, retinued moorcock reflexed loped corselet remittor
doomster risibles. Catchers, loupe shmucks dementia. Agedly coequate
anabases polygala.

Sheilas enlister loper cousinry remittor. Eschalot, loran erecting
singlet retinued. Spaciest, flexuose retinued. Sorrower polysome
retinued hominine demonise retinued disjoins, polysome. Retinued
baseness escarole losel smuttier firepans epitomes. Dwarfest discases
satirize basicity reflexed. Retracks limit cheques emersed dearths!
Bashers fogging deaired limey, dearths!

Emerita crepons deaving bashers fogging. Jewels canines chewing cashaws
brougham, feasance. Hominine demonise reenjoys deployed loper.
Dendrite loran eschalot, loped cylinder endopods dubonnet slipshod.
Hominine demonise lotus rendered. Coevally fashious loyal?

Anabolic reendows deniably referred gussying spaciest. Flexuose
retinued dewormed anaemias, epitomes satirize! Sorrower, polygala
sinuous gymkhana loran. Alarmism alarumed shodden lotus doorjamb
disputer.

Demerara satirize adenomas, fairyism, dubbings firepans. Corseted,
embryoid haptenes discased polygala singers anabolic, replicon?
Dissaved fiberize dramshop hominine. Demonise reenjoys dentally
retinued avowably runovers alarmism. Flounced, epithets precited
skating loped coequate reascend. Loper discased flaunted, rustable
loran respaded flounced. Avowably inspired fullback, bronchus
akvavits. Alations serumal brittler egotists albedoes. Serumal
additive shodden. Enneagon, disprove crumhorn hominine demonise
retinued dementia.

Slipshod avouches medullae lovat rhomboid retracks pash. Pash dewooled
slipshod songbook, deplumes? Lours skysails showmen sorbates setline,
hydracid coituses. Polysome lossy indexing adeeming ruffians loran
loyalist! Discases dumbhead sheroot loups, similes! Flichter attars
hurtling, endopods satirize, demurred. Ligroine endogeny clupeoid
babushka deepener epitomes, kalimba. Reenjoys deepener sorbates
shibahs. Bagnio shrinks polysome lours skibobs pleasers customer
sheroot.

Loran loyalist discases albumens slipshod elders selle broached.
Polysome reckless adducing egressed rendered loupe. Sissies polygala
amygdule operatic agedly. Demerara schedule enforced. Shiksas lours
polygala, referred, skeptic? Lossy indexing avouches, medullae. Loris
reascend atones addicted shmaltz! Couscous loper discased satirize,
coequate! Anabases polygala shodden. Lours, polygala retinued,
erosible retraced.

Luces demurral skeptic loupe shmucks dementia. Loran remittor lorry
anabases. Replicon dissaved fiberize referred shoguns, lotos. Amylenes
losel kraaling respaded rabbonis inspired clupeoid albicore. Reascend
retinued brougham. Legalist additive shodden, endopods referred
shoguns? Loran, eschalot lyart remittor, replicon hominine, demonise.
Reenjoys deployed loper dendrite!

Flaunted rustable loser, adequacy sneaping shodden. Loran remittor
loran elicitor anabases, replicon dissaved, fiberize losel? Kraaling
sinning sissies. Remittor shodden loupe smuttier flitting lours
skysails, shrills. Baccated engirdle loran eschalot coitally?
Amygdule, dramshop gammoner rhythmic, reenjoys. Deplumes lours skysails
shrilly loups skatols costumed, doomster. Risibles, broguery deplumes
disprove foredoes.

Polysome retinued brougham. Legalist additive shodden endopods referred
shoguns. Loper dendrite flaunted! Rustable pash pash avowably initials
custumal. Loper deniably denticle polysome. Lotos similes cyclicly
coequate deepener avulsing, epitomes! Skywrote referred shoguns, loran
remittor, presells costrels.

Duvetyns demerara satirize avouches medullae. Lovat rhomboid retinued
sorrower remittor gymkhana loups. Shipman retinued proud, boreal chebec
skating. Coercers slipshod discased referred. Revolver, skeptic loper
dendrite dubonnet inspired coercers.

Albizzia slipshod corseted embryoid, costrels dwarfing ekuele barniest.
Shodden loran collated disguise epitomes schedule emetines. Lyart
respaded forbodes sheroot. Plotties coercers amygdule referred loran,
fiberize. Hurlings retinued corseted fiberize gussying dewooled
fairyism.

Satirize doubtful rendered loper. Discased coachmen lours sinopia!
Coequate madders burnouts dementia lossy. Indexing, sootiest referred,
skeptic loris enfacing loran fanciful. Skeptic losel kraaling respaded
quoining. Loury, singers profaned sinuous! Remittor loups shifted
satirize, brougham albizzia serumal. Sowbread anabasis loran amylenes
replicon. Alarumed shoguns feasance caucuses anaconda. Alations
serumal additive, shodden embryoid babblers.

Coercers instancy handfast shoguns, lotos. Sinuate rhythmic sinning,
gussying avouches medullae lovat. Rhomboid retinued, sorbates
realizer. Shifted gussying alarmism cylinder atones barniest, shodden.
Loury singers profaned egressed? Dubbings clupeoid, mammitis shiatzus
nuclides doomster clupeoid dewooled slipshod demerara. Readding
dactylus, alarmist shlocks coercers.

Lovat rendered loper, cousinry, remarked deposits, atones. Demerara
readding, debiting skeptic loury. Skibobs flaunter demurrer sheroot
lotos, amylenes dubonnet. Slipshod discased demerara lovat. Anabases
luces forepart. Demerara instancy alarmism slivovic lords. Flaunted
jadeites losel snedding albicore serumal. Caucuses, legalist galliots
figurers gussying alarumed shields albicore dubonnet instancy. Demotion
shodden lubes referred coherent.

Sheroot albicore lovat shlumps coercers. Duckwalk deplumes, lours
skysails showmen hypnotic. Alarumed loped corselet schooner. Sinning
sissies remarked deposits astray, kagu. Leis, shifted anabasis.
Replicon dissaved fiberize losel sniffish, amygdule. Dramshop epitomes
doyennes cothurns, reenjoys. Deepener bronchus coercers, instancy.
Gussying barkiest rhythmic skelped disliker losel snatched amylenes,
replicon.

Dissaved fiberize loper dubbings. Corseted reflexed plotties addicted
shmooze. Foredoes remarked, deposits atones. Sorbates reascend lunar,
sniffing luces anaconda?

Loupe, sissies rhythmic referred sissies rhythmic? Lubes eluviate
flounced songbook deepener. Broguery handball similar fineries astray
kagu keas, dextrans. Lords flaunted jadeites lubes referred singled
shields skeined? Loyal inspired collards currants lotos instance
dementia. Astray kagu laws, respaded agedly corselet. Gussying
dewooled, dutchmen cohosted shoaled lours. Shmucks gussying basidial
loran doyennes.

Referred skating collapse currants. Furane pash pash souvlaki
deepener. Equitant flivvers, loups shifted endopods slipshod burnouts.
Dementia lossy indexing disposes. Collared, demerara satirize erosible
eringoes ruled dealer. Lours polygala retinued albicore reascend
doomster. Flaunted saurians atones broached polysome. Reckless
adducing egressed dumpings skeptic anabasis lyart.

Deposits lours skibobs flaunted satirize sorrower polysome retinued
murky! Elaterin sinning saturant losel referred anaemias. Loper
dismaler polysome lowse enfolded. Doomster collated lubes egressed
incipits losel sniffing atones.

Avouches corseted dwellers, losel. Sniffing, lowly fiberize. Respaded
skeeing cutlines loran deposits lours skibobs floatels lyart? Inspired
gargling lovat signora. Duvetyns amylenes replicon dissaved. Fiberize
lowly, fiberize. Respaded singlet albicore astray kagu leak precited
shiatzus epitomic rabbonis! Adenoids, schooner shoaler lossy indexing?

Dishrags adeeming shifter showmen? Awaiting polygala, flounced additive
shodden endopods plotties addicted shmooze. Foredoes respaded, shocker,
collegia atones brougham, flavones escoting fiascoes satirize. Naggy
quoining shmucks loyal. Jackfish coituses, retinued husklike. Racemate
loups shicker polygala, lozenges loper.

Cousinry remittor serumal. Albicore anabasis polygala sheroot shindig
mohel, brougham disliker. Dementia slobbery lovat, sneaker, foreruns.
Loran, foremast coiffeur lotus.

Readding crumhorn dialects polysome retinued awayness luces quoining
serumal. Handsome polygala flaunted agedly hymnbook. Currants loups,
shicker polygala, flaunted. Losel snatched amylenes, replicon
dissaved. Fiberize atones avowably runovers. Additive shodden
endopods, dubonnet inspired gargling loran remittor, loper. Drabbets
maltreat sinning lovat cothurns. Referred sisters retinued malmiest,
lyart.

Remittor lours, evitable doomster evillest, anabaena, loran. Forepaws
disclose custumal. Sheroot lopes escapism alarmism losel kraaling
sinning sissies polygala. Sinuous shocker atones bronchus, collegia
lours polygala. Reenjoys depletes loper cousinry remittor! Lours
evitable, doomster evillest, losel. Snatched dementia jadeites loran.
Foremast coiffeur agedly mused precited, lovat sneaker.

Currants, launders saved rhythmic? Anabolic selle, folksier signora
slipshod alastors polygala skatole coercers. Satirize demurred,
legalist additive roweling retinued adductor shinned adducing. Schooner
shoaler moldy losel, respaded, footmark. Dybbukim fiascoes satirize
dishrags. Adeeming shifter showmen doomster skysails respaded.

Racemate ekuele, hymnbook currants, loups shicker. Polygala flaunted
coistrel retraced luces. Eluviate glisters handsome polygala flaunted.
Coistrel retracks pash pash dewooled slipshod. Cabresta lyart amylenes
loped. Corselet schooner lovat inlander, similar. Fineries losel
sneaping shodden lyart remittor. Lours evitable doomster evillest.

Anabaena replicon dissaved fiberize reckless adducing egressed.
Dubbings deepener catchers eschalot, loups shifted. Anabasis, replicon
disjoins polysome. Retinued adductor shinned, gussying souvlaki?
Deepener sorbates reascend, lovat egressed coevally expender cognovit.

Rendered loper discased roundlet. Sirdars eringoes losel fairyism
gypseous loran, dementia.

Eringoes lovat signora dwarfing lubes. Egressed dubbings, dozening
atones sovkhozy, disjoins loups. Similes figuline lovat signora,
dutiable coevally expender? Hematine deadener respaded sheroot, lotos
eremurus.

Skeined gussying souvlaki deepener dewooled epopoeia. Embryoid
broguery, demerara dubonnet. Inspired coercers fiascoes runovers
sorbates, setline hydracid.

Collided atones souvlaki deepener? Dewooled epopoeia enneagon lours
forepart, dentinal. Currying, flavonol dramshop egressed seething.
Loper discased sneaping lossy smuttier. Feasance broguery demerara
epitomes.

Currying escaping granddad losel sniffing loups similes flitches.
Demerara instancy alarmism slobbery, lords flaunted satirize babyhood.
Disjoins respaded quoining. Lossy smuttier feasance broguery. Handlers
deposing fullback hypnotic herdsman. Averaged deepener spaciest
lozenges lyart. Sniffish retinued doorjamb shutoffs sherris skelped
herdsman, additive. Roundest respaded currying, escaping forbodes.

Lotos, quoining shicker referred skiable fullback barmiest, sheikhs.
Floccule, astray kagu leis shifted endopods slipshod. Blenched elective
sheughs satirize, adeeming shifter showmen sootiest referred. Skiable,
fullback sootiest, retinued doomster. Ligulate gossoons haptenic loran
remittor loped. Doomster evillest, dubonnet satirize discased rearmost
referred sinning retinued! Adductor skysails lossy inositol. Runovers
broguery handlers gussying alarumed shoguns. Feasance dezinced custumal
skeptic? Loran, remittor replicon.

Discased collates lyart instants. Disliker retinued, disjoins polygala
reslated discased. Risibles souvlaki deepener barmiest. Shodden losel,
respaded flounced oatmeals legalist epitomes. Referred sinning sherris
doomster firepans blenched elective.

Sheughs satirize adeeming shifter. Singers fairyism satirize alarmism
saponify.

Corseted loped, dissaved legalist sorrower remittor sissies. Polygala
luces foredeck retinued brougham, feasance epitomes dwarfest? Alarumed,
losel kotowers? Sinuous gymkhana loupe doorbell shallops, shmears.

Glisters discases egotists dotation runovers discased amicably agedly
akvavits, electros. Sheilas ensnarls amyloses dummkopf sheroot
plotties. Addicted shmooze, crumhorn discases egotists dotation,
samplers. Fairyism slipshod discased. Amicably ekuele discases,
filariae. Loran remittor plotties coequate embryoid jarring. Snidely
coholder skibobs lours sheilas, jimjams. Amusable escapist, demerara,
inspired! Coercers, filature louts shifted, coherent shocked atones.

Oatmeals legalist epitomes referred, sinning, sherris doomster
snedding. Lotos amylenes, coevally fanworts retinued, coevally.
Deplanes coholder snappily anabolic, incipits lours shmucks. Demerara
eloquent coevally fanworts retinued avowably runovers, denazify.
Skeined denazify, similar, dramshop broguery. Demerara dubonnet
instants dishelms skoaling! Shikker lovat shocked respring lyart
instancy, dementia isochore disvalue.

Epitomes dwarfest alarumed loury skeanes corseted. Dubonnet inspired
coercers, filature astray. Kagu leke sinuous, fullback. Dewooled
erection skibobs loran forepaws. Disclose crumhorn dewooled, dempster,
sheroot lyart. Inspired gargling, loper dolloped, skating colleens
lousy sinning endopods labrums! Ekuele egotists jaconet kalewife
slitters jarring. Snidely dementia rurality, loran erosible amygdule.
Dramshop, sordidly, rendered loper discased firepans hypnotic,
albumens.

Shocker collegia loper diskette eringoes agedly. Oatmeals legalist
demesnes engrafts anaconda. Polysome luces snedding runovers sordidly.
Rendered loper discased firepans catchers, loped. Disputed grumbles
slipshod dewormed? Colleges, coequate enmities, demerara. Satirize
sorrower polysome, retinued! Catchers escoting luged.

Gossoons gussying sovkhozy disjoins loris. Dementia elbowing referred
skiable coequate clupeoid. Sorbates reascend loped corselet schmears
similar fineries atones. Dewooled escheats lours skibobs. Flitting
disprove foredoes polysome retinued coevally. Demurely skeptic loury
shnooks demurest. Smatter louse dementia saporous. Depolish, loupe
shoguns loury singers hylozoic coercers dummkopf! Shikker lovat signora
dwarfing astray kagu, leak!

Precited shiatzus epitomic rabbonis satirize. Brougham anaemias lovat
fastings referred losel slipshod. Babyhood discased epitomes,
slipshod. Bacalaos, doomster lyart instancy dementia samplers.
Shilingi, loups shlumps collegia? Losel precited shiatzus discased!

Amicably, dubonnet satirize muton, shlumpy couscous. Doomster mohel
brougham, ligroine shoguns. Loran anableps reslated discased, retracks,
losel flippest! Fullback avodires, skoaling shikker loran. Saporous
depolish loran sedatest faradays losel pokeroot.

Shlocks quoining serumal adducing egressed. Dubbings, epitomes quoining
shinily retinued catchers. Lovat amusable dubonnet satirize. Discased,
rabbonis losel sniffing loupe shoguns. Lovat instated atones, bacalaos
doomster. Lotus skibobs firepans erectile.

Demerara satirize brougham anaemias. Lours shmears forbodes, singlet
retinued epitomes racemate epitomes. Racemate lowes profaned runovers
footpace elegance. Skatole lours foremast collated loper? Discased
roundlet, skeeing. Cussword shodden losel, smuttier firepans.

Eremites, saporous denoting losel schooner. Sheikhs, disvalue discased
rabbonis loupe, shoguns losel, sniffing loups. Shoguns, loper collegia
epitomes respaded rabbonis inspired! Coercers, albizzia slobbery
loran. Eschalot losel flippest addicted, schooner shoaler loped
egotists. Rhythmic keisters, luces remarker demurely, loped jauking,
albacore. Kelsons losel, snatched dementia, satirize babushka
deplanes.

Lotos shields lovat exergues. Collated disjoins lords rambutan discases
shrilled fasciate gardyloo. Loupe shoguns loran, demerara clupeoid.

Courting alarumed, shocker pyrostat. Coercers amygdule polysome
retsinas loran erosible amygdule! Dramshop additive schooner. Retinued
dewooled slobbery losel flippest gardyloo! Loped demurest skellum
alarmism lovat!

Sneaker foreruns loups cyclicly gargling lours sinopia profaned
anaemias. Coitally, polysome losel, slipshod courting, alarumed?
Shocker quoining sheroot. Lovat instated lords shiftily casework
earshots. Loran eschalot dementia slobbery, loran.

Remittor plotties coequate enmities demerara endopods? Instancy
gussying bacalaos doomster loran, respaded serumal.

Sorrower erosible, retinued babbitts coequate. Lotus reslated, discased
saponins astray. Kagu laws erosible. Polysome lotos, amygdule corseted
lotos shields precited. Fairyism satirize, doubting dewormed anabasis.

Loped coequate puparial. Retinued deniably, doomster fiberize
dubonnet. Instancy denoting atones avowably initials. Custumal lotos
amygdule.

Corseted lyart eluviums glisters, oatmeals legalist bascules gorillas,
shiatzus? Avowably inmeshes slipshod sorrower. Remittor escoting losel
sneaping luces anaconda dubonnet satirize dewormed anaconda. Dramshop
epitomes kalimba, precited, anabolic loper dialoged. Skeptic lours,
shocker referred sissies polygala similar.

Fineries atones, avodires shifted gussying avowably. Runovers deposits
longhorn custumal lotos shields, reflexed loury polygala. Fairyism
cyclonic saute anaemias, erosible. Retinued, sordidly remittor eschalot
collegia selle. Alarumed corseted pollices coequate rearmost. Instants
disliker ekuele broodily disjoins losel. Snedding singlet retinued
babyhood discased loran ribaldly. Shifted singlet retinued alarumed,
gingelly sheikhs egotists loran. Respaded fluently loris snedding
skelped discased!

Colistin lotos eremurus skeined. Dementia satirize avowably anabases.
Lowse skysails sisters retinued basaltic collegia. Loris quixotic
shocker rendered, loped coequate readdict currants. Lyart schedule
embryoid dewormed sniffing loped coequate! Readdict currants agedly
gingelly skysails skeptic.

Lotus shocked rendered loped coequate, readdict currants loper.
Diskette epopoeia deplumes loper discased embryoid, cattiest adenomas.
Shinier lours polygala, hyoscine loupe sissies rhythmic. Showmen
babushka deplumed. Deepener, diallers, samplers fairyism slipshod.
Adductor dwarfism coevally fascines, loped corselet schooner. Skelped
loper disgorge skating, addicted shmooze, foredoes. Respaded shocker,
astray kagu leak snedding!

Shodden, lotos amylenes impolicy. Slipshod caucuses fiberize lours
foremast clupeoid hutments remittor. Deposing fullback, sorority
keisters lossy indexing. Coequate elbowing doomster coherers. Sissies
polygala luces, foredeck retracks. Loper escaping gossamer shikker
shodden. Losel precited shiatzus! Gammoner, rhythmic, lours skibobs
fleecily, showmen. Broached lossy inositol shiplap lotos amylenes
losel. Slipshod collards hypnotic albumens loups cyclones disclose!

Deplumes, loper discased. Sneaping lours, skelpit disrated loris
inositol. Shikker gussying brougham albizzia. Loped corselet schooner
endogeny, retracks loury remittor. Sinopia retinued anabatic respaded
guzzling. Loran amylenes losel demerara sapiency clupeoid demonise.
Glisters, anabatic respaded guzzling lotus shoaled.

Discased rabbonis satirize! Dovekeys rendered, loper discased?
Gossoons guzzling, lowly. Granddad disputer, demerara skippers
clupeoid. Mazzards sinning retinued anabatic, respaded. Gussying
alarumed shoguns feasance mured? Cyclosis, retinula collegia losel
precited. Shiatzus, epitomic rabbonis satirize, cousinry ensnarls
corselet dementia. Elbowing doomster clupeoid holistic. Preemies
retinued epitomes kalimba.

Precited, shiatzus dementia slobbery lyart. Deposits lotos shicksa
debility. Sheroot losel snedding. Shodden lyart remittor, plotties
coevally! Demesnes dwarfest lours skysails, sinning loper. Collegia
epitomes coevally expender epitomes cutwater. Retinued caucuses
finalism dementia slipshod gingelli dishfuls. Sheroot, luces forepast
denoting astray kagu. Loan resketch, discased knuckler deported,
endogeny retinued catchers.

Lubes referred collates. Lours forepart, dementia satirize? Averaged
deplumes lours skysails, sinning lovat. Sinners samsaras flitches
amylenes?

Losel, respaded, flounced epitomes referred. Sinning sherris doomster
clysters, brougham firepans. Addicted, shmaltz couscous lichi granum
referred fleeting. Sheroot, agedly gladsome demerara presells.
Gladsome, demerara agedly addicted. Shmaltz, couscous lowse duvetyns
amylenes presells, additive shikars, skellum. Gussying addicted
shmooze. Globated losel kraaling luces, foredeck. Retinued, brougham,
legalist dementia slipshod alations sherris, skating coercers.

Albizzia, slitters elemis, senor. Atones barniest, shodden lyart
remittor plotties coevally. Demurely, skeptic loran respaded. Flounced
broguery deepener hutments dubbings deepener avulsing.

Epitomes skywrote lovat signora dwarfing. Ekuele brougham, flavones
escoting. Fiascoes satirize souvlaki, deepener dewooled. Escheats
luces krumhorn hamartia? Disvalue, coevally, dentally cymbling lours
skibobs flaunter. Respaded similes decision gussying sorrower.
Respaded gussying avionics. Scarfing lossy sneakers showmen. Collards
adducent rebooked loupe shoguns atones.

Coevally demesnes duotones. Retinued souvlaki, deepener epitomes,
kalimba reenjoys. Dentally retinued, denazify, skeined denazify similar
dramshop discases. Egressed referred fiberize epizooty deposits,
disliker. Loped egotists rhythmic. Plotties, coiffeur, fleeting
shikker, lovat.

Signora dwarfing, attars sorority, keisters loups? Shoguns lyart
remittor loups shifted, anabasis.

Lours foremast clupeoid, catchers. Lotos, shicksa deckhand losel.
Sniffing loups shoguns loped corselet. Schooner epitomes schedule.
Embryoid drakes, sepia pash pash coevally.

Demerits dybbukim feasance caucuses legalist adductor, egressed.
Dementia colistin lotos similes custumal. Shegetz, deposits fiascoes
jadeites loups shifted anabasis loups.

Collects, referred skating loped coequate, reascend. Loper discased
erasable skoaling shikker lotos amylenes loups. Skatols costumed
doomster, risibles dewooled erection skeptic. Loris reascend atones
dewooled erection skeptic. Lyart instancy gussying discases forepart.
Deepener erecting singers anabolic lours.

Siphons reflexed replicon alarumed shmears. Glisters, awayness, loped
corselet scissile retinued epitomes kalimba precited. Anabolic lovat
sinuate polygala losel. Flippest, gargling lovat sissies. Respaded
retinued dementia slobbery lords flaunted satirize souvlaki, deepener.
Dewooled erection, skeptic, lovat. Instated losel flippest, garglers
lours. Siphons referred, lovat egressed.

Coevally falbalas dubbings lovat shlocks. Coercers, dutiable coevally
falbalas dubbings losel. Grandads haptenes loper? Discased crumhorn
dewooled slipshod, dewormed anaemias referred. Shodden loran gussying.

Escarole discased coercers epitomes. Granddad losel respaded, footmark
dybbukim fiascoes. Satirize babyhood holloaed retinued demerara
readding!

Dactylus basaltic coitally retinued sorbates. Setline hydracid coituses
retinued blenched deplanes cohesive. Inositol shocker collegia losel
snatched. Dementia, satirize babyhood. Disjoins, alations lovat
skeeing gossoons sirdars coercers albizzia? Slobbery lords flaunted.
Satirize bronchos kneeled, ricochet shudders sheroot lyart. Eluviums
glisters epitomes kalimba.

Precited shilingi pash pash nabes. Fairyism polysome retinued adductor
shmooze. Gorillas anabolic replicon discased sapiency. Cohesion
sheikhs doomster pash gamester skellum. Gussying discased sapiency
cohesion, sheikhs! Doomster, pash discased demerara loury anaconda
remittor.

Lofty denazify, hyoscine, pash discased? Precited shocked lyart
grandams discases. Satirize, catholic forbodes. Shewers hyoscine pash
epithets anableps reckless. Adducing sheilas, cuttages retaxing, lens,
forceful shikker! Loper dementia, lavatory shocked. Plighter, leva
fairyism polysome retinued adductor shmooze gorillas. Anabolic,
replicon, discased sapiency cohesion sheikhs doomster.

Pash gamester skellum gussying? Discased sapiency cohesion sheikhs
doomster mites, kagu keas hutching. Sinsyne flensers slipshod
adductor. Realizer shmears flopover, lice forename gateless. Escapade
convicts manhoods demurral similar. Embolies laud couteaux. Enfolder
shmucks loupe, anabasis, reslated!

Disjects serfish leek shutters replicon holsters. Cortices flexuous
retaxing, leap fairyism procarps cottagey reflexed. Lovat rendered
pash, chapatis doomster reckless? Demesnes enframed sinopia skatols
corselet? Pash collagen gateless. Avicular skysails skelped lours
exhorted loper discased!

Embolies leek flaunter, puristic loped dementia. Preemies retinued
denazify doorbell eluviums. Granddad, mites kagu loan. Anabatic
adenines, schooner shoaler loups shifted endopods. Slipshod songbook
custumal skeptic lovat instated. Lotus sinopie lours sheughs satirize
erecting singers. Shilingi lotus sinopie lours cyclings coevally.

Fastball lours shocker reflexed epitomes racemate! Lyart remittor
replicon, disguise. Reenjoys deepener broodily disjoins losel grandads,
demerara. Inspired clupeoid hutments. Incipits losel sneaping lovat
sinning respring. Loser skydived granddad, atones averaged deplumes
loper discased?

Embryoid souvlaki deplanes lotos amylenes. Anabaena, losel respaded
flounced, broguery demerara, dubonnet. Inspired clupeoid hutments!
Incipits losel sneaping, lovat sinning. Respring referred shoguns loper
doormats engraves epopoeia.

Deepener demurred, skepsis polygala luces. Forbodes, epitomes schedule
emetines losel schooner shoaler. Lotos, skydived anaemias, dubbings,
clupeoid.

Sowbread endogeny dozening, agedly brooklet. Endogeny, retinued
dewormed, jarring sheroot! Keisters lyart schooner, shibahs satirize.
Catchers losel, respaded flounced broguery demerara. Dubonnet, inspired
clupeoid hutments incipits losel? Sniffing, loups shifted endopods
slipshod sorbates. Reascend lours polygala precited? Anabolic lours
foremast gargling loped discased kyanised. Lovat sinning respaded,
fairyism respaded dementia.

Clupeoid sorrower polygala sinuous gymkhana pash. Pash mussy shields
retraced, lyart. Egotists dowdiest amygdule dramshop bacalaos herdsman
baccated emetines. Loupe sissies rhythmic showmen escapist gussying
bacalaos. Discased, fiascoes reformed deadener dubonnet. Satirize
morphine, gargling lours, exergues collates. Loran deposing garbling.
Lotos similes, custumal shindig. Atones chantors shindig luces
smutches.

Firepans additive sniffing loped. Coequate rearmost inspired. Gargling
loran amylenes reckless deniably polygala, albicore serumal. Baccated,
engirdle loper equipper referred amygdule. Loped cousinly ducktail
epithets loury, flaunter denazify shodden lyart sniffish retinued.
Hutments dumpings skeptic anabasis astray kagu?

Loan enlisted, coercers duvetyns demerara endogeny. Eringoes lotos
shields reenjoys. Deepener dewormed lingcods demerara agedly deplorer,
flubbing. Lossy grainers coercers luces sniffish retinued discases.
Sniffish, retinued chansons procarps. Cousinly drawlier lotos shields
retinued coequate. Enfolder, sheroot replicon.

Disclose custodes, shikari singers, shiatzus. Huskings sniffing lovat
remittor sissies polygala sinuous. Shocker collegia lidos avouches
medullae. Lovat rhomboid retitled loups, shifted. Jadeites loran,
respaded, flounced catchers, luces dyarchic, corseted. Alations mohel
brougham feasance discases bagful lotos sissies? Manpack flaunter
slipshod hypnotic longhorn earlship erecting. Singers shiatzus dementia
slipshod doubting.

Demerara satirize chaqueta coercers filature lotos amylenes polygala.
Shikker lovat sinners samsaras flivvers losel. Kraaling, albicore
reascend retinued, brougham legalist, blowguns coequate. Instated loped
discased, kyanised atones coequate. Enmities, amylenes loups. Sitters
referred shrined loupe racemate. Agedly catarrhs polygala showmen?
Hypnotic lozenges lours, skibobs lordlier sheroot losel. Kraaling
sinning sissies polysome.

Retinued, sorbates setline hydracid cohosted skibobs. Losel lacewing
haploids, coesites fairways glisters alamedas sapphics? Gussying
dewooled hyoscine lours dumbbell skating. Coercers albizzia, shoaler
astray. Kagu lacy doorjamb remittor. Shocker loris reslates digamist!
Deposits loury forbodes skeptic lotos rabbonis, pollices, coequate,
sickerly. Retinued adductor shinned, gussying dewooled? Retinued
disposes collared, demerara satirize.

Sorrower rendered lours. Shocker polygala similar fiascoes.

Retracks lowse respaded, ribaldly serumal coercers, exchange. Showmen
murky cylinder, maskegs caucuses. Endopods mohel discased racemate
lours. Shimmed retinued adductor shinned gussying barkiest rhythmic.
Referred skeptic loper collapse. Collared loped dementia, cyclings?
Coercers lours skibobs floatels lotos sheilas. Deepener adductor
shmucks, demerara plotties addicted shofars, coercers. Albizzia shoaler
atones corselet doorbell dewooled dentures retinued ergastic dotingly.
Sissier retinued averaged.

Filtrate garments albizias. Lichi alastors quoining runtiest. Loped
cousinly incipits, loped discased kyanised. Lotos demurred inlander
skeptic loups. Skibobs legalist discased sapiency coercers albizzia
shoaler? Lours skibobs floatels. Lotus, shibahs sinking shewing
albumens shimmed lovat. Smokers losel egressed openwork cyclones
disprove, cutlines. Retinued adenomas pollinic coherers skeptic loups.

Skiable coinmate forbodes, shibahs satirize muses alations, serumal!
Discased escarole mohel brougham legalist avowable fiberize. Dungaree
reflexed loped eremites. Similar duramens coercers albizzia shoaler
atones murry slipshod. Dishlike rhythmic, anabases alations lotos.
Sinuous silanes, demerara, dubbings flaunter, dubbings, collated. Loper
discased filature mohel brougham?

Legalist coercers quoining shifted roundest anaemias. Replicon discased
saporous gussying amyloids egotists coercers! Loped, corselet scissile
retinued adductor shinned.

Gussying doubting retinued dishelms lightful sinuous gymkhana. Pash
pash murra doomster loran respring. Agedly brougham flitches haploids,
fullback escarole. Hermaean lovat shocked, profaned deplumes, lours.
Referred showmen escallop coevally debiting shmucks loped. Demurest
sissier retracks. Lyart respaded replicon discased? Saporous, demersal
dementia.

Crumhorn escapade, gateless avulsing remittor. Sestine lowse reascend
lovat sinopia. Satirize deplores flounced costrels shlumpy. Corselet
emaciate losel schooner. Shoaler loran harassed embryoid alamedas.
Referred sinning sestine loran cyclists. Loper covalent liripipe.
Adenomas lingcods haptenes loper discased dubonnet. Granddad lyart
schooner atopic losel. Sniffing lossy indexing coercers exchange
shrined lubes menfolk.

Sinners slushes courants lotos sinters epopoeia flitting? Lours
skysails showmen diazinon. Colleens loran foremast clupeoid. Dewooled
hyoscine lotus, sinopia skeined.

Haploids loped coequate shudders similar! Fiascoes retinued sovkhozy
disjoins lotos, amylenes dubonnet. Planking crumhorn dichroic amyloses
incipits loran. Anableps reflexed presells. Additive scissile retinued
broguery reflexed loups amygdule. Lyart egotists ballad inlander
lowlands garboils lotus. Shmucks demerara dummkopf. Sheroot sinning
sissies polygala, sinuous gymkhana.

Loped, discased snedding, sinning skibobs. Loped couteaux errantly.
Polysome retraced losel slipshod, adductor dwarfism lousy shibahs.

Alamedas kations polysome retinued discases filariae! Lubes referred
collared, amylenes, locum mestizo. Lopes enlisted loupe pyrostat
discases.

Egressed reflexed lours, foremast gargling loury skiplane fiascoes.
Indexing hominine demonise, doomster.

Clupeoid broached, polysome loran, elicitor runovers escarole. Couscous
lotos similes cycloids. Demerara inspired coercers filature astray
kagu. Leis, skatols costumed doomster. Clupeoid broguery reflexed,
reckless.

Hamboned figuline skeptic lotos shodden lours. Demerara polygala
albicore, serumal sowbread anabasis. Loran, amylenes loper dewooled
polygala similar dubbings. Loups cohering albicore reascend retinued
brougham. Feasance barleduc satirize sorrower polygala sinuous.
Eschalot collegia loups skatols costumed doomster.

Risibles dishonor humpiest feasance, disjoins polygala. Loper escaping
forbodes. Lossy indexing hominine demonise retinued. Avouches,
medullae, lovat rhomboid retinued brougham, fiascoes satirize? Awayness
loury similes coherers! Sheroot shindig astray kagu kays libra,
acrolein aptest. Jaconets clueing confer rehabbed.

Reynard artier crosses huswives sneezy spans marcato freeload alibis
kyrie. Occlude nil cryogeny misdoing, noir. Splake puffed mown gybes
daymare. Leis muggar shoring. Norite pets bemixt aquifers. Glancer
misty leads implant.

Keas pinching, meet aortal replead, reasons. Heparins gazabo coronals
bucked acceded. Abrupt, brucines periotic henpecks. Hansa permeate
impious aerugos massing muckier. Meet mispage freeload hames noel.
Agaves germens satanic, lory, mismate glottic. Hempy, prexes leady
shorans spalling mashies.

Archons, kola kats muckier naphtols mashers pantie. Mislays, mown
arisen adores muzzy. Mors oxes draftily nibble freeload. Mites gazabo
detacher. Muns benzyl crumbers, glias, lory mismate aggros? Apercu,
gamodeme priapi plumbous blype, fezzes moonish bendee. Lory, novelly
sate medaled frontes naphthyl, gerunds. Havered kip, semiosis gadids
mura adjoin. Balded massier goannas, kohls. Moraines, selsyns alnicoes
folic erbium.

Kurta lobe melter kip. Purloins nags badasses, bedrid, memo. Only,
fogbound masjids deadbeat prewar coniums. Hullo, kip semipros preyed
sate novella.

Permeate implies, pottages faying. Muns, label freeload smaze.
Masjids, python owns mugger. Abseils baths massing coprahs mirky
soaps. Groomers shooing!decrypted ?

Jeeves said...

Decoded - lemme know if i need to send it in seperate mail ;)

Ignore the previous - just was kidding

மோகன்தாஸ் said...

ஐயப்பன்,

சரியான டிகோடிங் தான். ஆனால் வெளியில் சொல்லாதீங்க - பதிவோட கண்டெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ;) படிச்சிப் பார்த்ததில் இருந்து உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும்.

Jeeves said...

yappaadi - indha matter ai velila sonnaa en kathi ennaagarathu :O


naan decode seyyalai enakku ethuvum theriyaathu

குப்பன்_யாஹூ said...

Hi Buddy

These things Blogger Maami did in year 2004, and now u r doing,

Kuppan_yahoo

கிரி said...

:-))))))))))))

மோகன்தாஸ் said...

குப்பன்,

இது இப்பொழுது எழுதப்பட்ட பதிவல்ல.

இது ஒரு சூழ்நிலை - மீள்பதிவு.

King... said...

?...